Σκευοφοροῦντες οὖν κατὰ τὴν ναῦν διὰ πάσης ἡμέρας δόλιχόν τινα τοῦτον δρόμον μυρίον ἐπονοῦμεν, ἀεὶ τὸν θάνατον προσδοκῶντες. Καὶ ἦν, ὡς εἰκός, οὐ μακράν. [2] Περὶ γὰρ μεσημβρίαν δείλην ὁ μὲν ἥλιος τέλεον ἁρπάζεται, ἑωρῶμεν δὲ ἑαυτοὺς ὡς ἐν σελήνῃ. Πῦρ μὲν

Σκευοφοροῦντες οὖν κατὰ τὴνναῦν διὰ πάσης ἡμέρας δόλιχόντινα τοῦτον δρόμον μυρίονἐπονοῦμεν, ἀεὶ τὸν θάνατονπροσδοκῶντες. Καὶ ἦν, ὡς εἰκός, οὐμακράν. [2] Περὶ γὰρ μεσημβρίανδείλην μὲν ἥλιος τέλεονἁρπάζεται, ἑωρῶμεν δὲ ἑαυτοὺς ὡςἐν σελήνῃ. Πῦρ μὲν ἀπ̓ αὐτῆς ἵπταται, μυκᾶται δὲ βροντῶν οὐρανός, καὶτὸν ἀέρα γεμίζει βόμβος,ἀντεβόμβει δὲ κάτωθεν τῶνκυμάτων στάσις, μεταξὺ δὲοὐρανοῦ καὶ θαλάσσης ἀνέμωνποικίλων ἐσύριζε ψόφος. [3] Καὶ μὲν ἀὴρ εἶχε σάλπιγγος ἦχον, οἱ δὲκάλοι περὶ τὴν ὀθόνην πίπτουσιν, ἀντιπαταγοῦντες δὲ ἐτετρίγεσαν: ἐφόβει δὲ καὶ τὰ ξύλα τῆς νεὼςῥηγνύμενα μὴ κατὰ μικρὸνἀνοιχθείη τὸ σκάφος τῶν γόμφωνἀποσπωμένων: γέρρα δὲ περὶ πᾶσαντὴν ναῦν ἐκεκάλυπτο. [4] Καὶ γὰρὄμβρος ἐπέκλυζε πολύς, ἡμεῖς δὲ τὰγέρρα ὑποδύντες ὥσπερ εἰς ἄντρονἐμένομεν, παραδόντες ἑαυτοὺς τῇτύχῃ, ῥίψαντες τὰς ἐλπίδας. [5]Τρικυμίαι δὲ πολλαὶ καὶ πάντοθεν, αἱ μὲν κατὰ πρόσωπον, αἱ δὲ κατ̓οὐρὰν τῆς νεὼς ἀλλήλαιςἀντέπιπτον. δὲ ναῦς ἀεὶ πρὸς μὲντὸ κυρτούμενον τῆς θαλάσσηςἠγείρετο, πρὸς δὲ τὸ παραδραμὸνἤδη καὶ χθαμαλὸν τοῦ κύματοςκατεδύετο. Ἐῴκει δὲ τῶν κυμάτων[p. 90] μάτων τὰ μὲν ὄρεσι, τὰ δὲχάσμασιν. [6] Ἦν δὲ καὶ τὰ ἐγκάρσιατῶν κυμάτων ἑκατέρωθενφοβερώτερα. Ἀναβαίνουσα μὲν γὰρἐπὶ τὴν ναῦν θάλασσα διὰ τῶνγέρρων ἐκυλίετο καὶ ἐκάλυπτε πᾶντὸ σκάφος. [7] Τὸ γὰρ κῦμα αἰρόμενονὑψοῦ, ψαῦον αὐτῶν τῶν νεφῶν,πόρρωθεν μὲν πρὸς ἀντιπρόσωπονἐφαίνετο τῷ σκάφει μέγεθος οἷονπροσιὸν δὲ βλέπωνκαταποθήσεσθαι τὴν ναῦνπροσεδόκησας. [8] Ἦν οὖν ἀνέμωνμάχη καὶ κυμάτων: ἡμεῖς δὲ οὐκἠδυνάμεθα κατὰ χώραν μένειν ὑπὸτοῦ τῆς νεὼς σεισμοῦ. Συμμιγὴς δὲπάντων ἐγίνετο βοή: ἐρρόχθει τὸκῦμα, ἐπάφλαζε τὸ πνεῦμα, ὀλολυγμὸς γυναικῶν, ἀλαλαγμὸςἀνδρῶν, κελευσμὸς ναυτῶν, πάνταθρήνων καὶ κωκυτῶν ἀνάμεστα. [9]Καὶ κυβερνήτης ἐκέλευε ῥίπτειντὸν φόρτον: διάκρισις δ̓ οὐκ ἦνἀργύρου καὶ χρυσοῦ πρὸς ἄλλο τιτῶν εὐτελῶν, ἀλλὰ πάνθ̓ ὁμοίωςἠκοντίζομεν ἔξω τῆς νεώς: πολλοὶδὲ καὶ τῶν ἐμπόρων αὐτοὶ τῶνοἰκείων λαμβάνοντες, ἐν οἷς εἶχοντὰς ἐλπίδας, ἐώθουν ἐπειγόμενοι. Καὶ ἦν ἤδη ναῦς τῶν ἐπίπλων γυμνή: δὲ χειμὼν οὐκ ἐσπένδετο.

Eastern Front (World War I) 

The Eastern Front or Eastern Theater of World War I (German: Ostfront; Romanian: Frontul de răsărit; Russian: Восточный фронт, romanized: Vostochny front) was a theater of operations that encompassed at its greatest extent the entire frontier between the Russian Empire and Romania on one side and the Austro-Hungarian Empire, Bulgaria, the Ottoman Empire and the German Empire on the other. It stretched from the Baltic Sea in the north to the Black Sea in the south, involved most of Eastern Europe, and stretched deep into Central Europe as well. The term contrasts with "Western Front", which was being fought in Belgium and France.

Western Front (World War I)

The Western Front was one of the main theaters of war during the First World War. Following the outbreak of war in August 1914, the German Army opened the Western Front by invading Luxembourg and Belgium, then gaining military control of important industrial regions in France. The German advance was halted with the Battle of the Marne. Following the Race to the Sea, both sides dug in along a meandering line of fortified trenches, stretching from the North Sea to the Swiss frontier with France, which changed little except during early 1917 and in 1918.